Ғылыми-зерттеу қызметі


"Ғылым департаменті Академияның ғылыми және ғылыми-техникалық қызметін ұйымдастыруды және сүйемелдеуді қамтамасыз ететін "Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы" акционерлік қоғамының құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Ғылыми-зерттеу қызметі-қолда бар білімді кеңейту және жаңа білім алу мақсатында ғылыми ізденіспен, зерттеулер, эксперименттер жүргізумен, ғылыми гипотезаларды тексерумен, табиғат пен қоғамның даму заңдылықтарын анықтаумен, ғылыми қорытындылаумен, жобаларды ғылыми негіздеумен байланысты жұмыс.

Ғылыми-техникалық қызмет-технологиялық, конструкторлық, экономикалық және әлеуметтік-саяси және өзге де міндеттерді шешу үшін ғылымның, техниканың және өндірістің барлық салаларында жаңа білім алуға және қолдануға, осы зерттеулерді жүргізу үшін қажетті нормативтік-техникалық құжаттаманы әзірлеуді қоса алғанда, ғылымның, технологияның және өндірістің бірыңғай жүйе ретінде жұмыс істеуін қамтамасыз етуге бағытталған қызмет."
Ғылыми бағыт

Шаруашылық келісім тақырыптары

Орындалатын ғылыми жобалар